Pravidelná kontrola olejového transformátoru s konzervátorem

(perioda: dle Místního provozního předpisu (MPP), Řádu preventivní údržby (ŘPÚ), doporučení dle Technického předpisu výrobce 1x za 2-3 roky a také v souladu s termíny pravidelných revizí EZ dle ČSN 33 1500)

1. Kontrola TR pod napětím
1.1. Měření napětí a proudů NN ve všech fázích, rovnoměrnost zatížení
1.2. Kontrola (měření) hlučnosti
1.3. Měření (kontrola) teploty proudových svorek
1.4. Měření teploty okolí a oleje

2. Kontrola TR za vypnutého stavu
2.1. Stav olejotěsnosti trafa
2.2. Nastavení a zajištění přepojovače odboček
2.3. Utažení šroubů na průchodkách
2.4. Stav znečištění průchodek, povrch nádoby a víka
2.5. Uzemnění transformátorů
2.6. Odběr a zkouška izolační kapaliny
Doporučuje se kontrolovat podle EN 60422 (34 6435) minimálně každých 6 let. Minimální průrazné napětí izolační kapaliny ≥ 30 kV. Zjišťuje se odběrem vzorku a zkouškou podle EN 60156 (34 6432).
2.7. Zkouška na přítomnost PCB v kapalině (na požádání za příplatek)
2.8. Výška hladiny oleje v dilatační nádobě, popř. dolití
2.9. Kontrola (popř. výměna) náplně (silikagelu)vysoušeče TR
2.10. Zkouška funkčnosti teploměru, Buchholzova relé
2.11. Měření izolačního odporu
Izolační odpor se měří za studena přístrojem s napětím 2,5 kV.
Při teplotě okolí 20 °C ± 5 °C musí být hodnoty izolačních odporů minimálně: 1GΩ, vn – nn, vn – zem,nn – zem.

3. Vystavení zápisu o provedené pravidelné kontrole TR


Pravidelná kontrola olejového transformátoru s konzervátorem