1.10.2012 Nové řešení rozvaděče ABB v trafostanicích DOFA.

Vysokonapäťové rozvádzače pre kioskové trafostanice

Za posledných dvadsať rokov prešli vysokonapäťové rozvod­ne zásadnými zmenami. Požia­davky spoločnosti vedú k mini­malizácii rozmerov, splynutiu s okolitým prostredím a umiesteniu transformátorov čo možno najbližšie k miestu spotreby. Pre tieto dôvody sú tradičné murované stanice nahrádzané modernými kiosko­vými trafostanicami.
Zmenšovanie rozmerov staníc a tým aj redukcia nákladov kladú požiadavky na vnútornú výzbroj stanice, ako sú VN, NN rozvádzače a transformátor. Odpove­ďou ABB na tento trend sú VN rozvádza­če izolované plynom SF6 radu SafeRing a SafePlus.
SafeRing je kompaktný rozvádzač vyvinutý pre slučkové zapojenie v sieťach sekundárnej distribúcie, napäťovej úrov­ne 24 kV, prípadne 36 kV. Ponúka desať konfigurácií pre priebežné a koncové stanice s použitím štyroch základných typov polí:
- Pole C – prívod/vývod s odpínačom pre zapojenie do energetickej slučky
- Pole F – odpínač s poistkami pre vývod na transformátor do 1 600 kVA
- Pole V – vákuový vypínač s nadprú­dovou a skratovou ochranou pre vývod na transformátor nad 1 600 kVA
- Pole De – priamy prívod s uzemňovačom
SafePlus predstavuje modulárne rieše­nie VN rozvádzača. Okrem základných polí zhodných s rozvádzačom SafeRing ponú­ka spínač prípojníc a pole fakturačného merania. Vďaka modulárnemu riešeniu je možné vyskladať rozvádzač pre potreby konkrétnej aplikácie a podľa požiada­viek zákazníka. Svoje uplatnenie nachá­dza v rozvodniach ľahkého priemyslu či obnoviteľných zdrojov, ako sú fotovoltické elektrárne a bioplynové stanice a tiež pre napájanie mestskej infraštruktúry.

V roku 2011 spoločnosť ABB zača­la úspešnú spoluprácu s popredným výrobcom kioskových trafostaníc firmou DOFA, spol. s r.o., na báze dodávok VN, NN zariadení a transformátorov. Spoloč­nosť DOFA ponúka široký rad typizovaných trafostaníc a tiež atypické stanice navrh­nuté zákazníkovi na mieru. Svoje výrobné portfólio neustále zlepšuje a prispôsobuje potrebám trhu. Jedným z výsledkov spo­lupráce spoločností DOFA a ABB v tejto oblasti je nové riešenie VN rozvádzača s meraním, určené pre stanice s jed­ným transformátorom.
Klasické pole merania medzi prívodo­vým a vývodovým poľom rozvádzača je nahradené poľom merania typ M900, kto­ré je napojené na transformátorový vývod rozvádzača. Pole M900 obsahuje ciacho­vané prúdové a napäťové transformátory s poistkou pre fakturačné merania. Ku VN rozvádzaču je pripojené pomocou kábla v dolnom káblovom priestore stanice. Kábel je pripojený na prívodné svorky prúdových transformátorov, označené P1. Z vývodo­vých svoriek (P2) je priamo napájaný výko­nový transformátor. Napäťové transformá­tory sú pripojené do obvodu paralelne, cez poistku. Jednoduchý prístup k meracím transformátorom zabezpečujú dvierka na prednej strane poľa. Kovový kryt spĺňa požiadavky na ochranu obsluhy pri vnú­tornom oblúkovom skrate IAC AFL 16 kA podľa normy IEC62271-200. Umiestnenie merania na konci VN rozvádzača ponúka svojím vyhotovením a zapojením rad výhod pre investorov a prevádzkovateľov. Vďaka použitiu kompaktného rozvádzača sú to nízke obstarávacie náklady. Malé rozmery poľa merania (Š/V/H – 900/1 336/800mm) sa priaznivo prejavia aj na rozmeroch ske­letu a nákladoch na jeho výrobu. Vďaka nim je možné umiestniť SafeRing s mera­ním aj do kioskov s vonkajším ovládaním. Prevádzkovatelia koncových staníc určite ocenia možnosť kontroly meracích trans­formátorov bez potreby vypnutia napájania v nadradenej rozvodni, patriacej distribuč­nej spoločnosti. Pre bezpečnú prácu v poli merania stačí odopnúť a uzemniť vývodo­vé pole transformátora. V ponuke môžeme nájsť zostavy pre priebežné, ako aj konco­vé stanice:
1) Priebežné stanice:
-SafeRing CCF+M900 – dva prívody, jeden vývod a meranie pre transformátory od 630 do 1 600 kVA
-SafeRing CCV+M900 – dva prívody, jeden vývod a meranie pre transfor­mátory nad 1 600 kVA
2) Koncové stanice:
-SafeRing DeF+M900 – priamy prí­vod s uzemňovačom, jeden vývod a meranie pre transformátory od 630 do 1 600 kVA
-SafeRing DeV+M900 – priamy prívod s uzemňovačom, jeden vývod a meranie pre transformátory nad 1 600 kVA
Tomáš Šíma
0905 592 775 tomas.sima@sk.abb.com
ABB spektrum 3|12